a) Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıklarının hesaplanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde yer alan gösterge tablosu ve personel kanunlarındaki ek göstergeler esas alınır.

b) Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıkları,(a) fıkrasına göre tespit edilen rakamların her yıl Bütçe Kanununda tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak tutarın fiili ve itibari hizmet toplamı 25 yıl olanlara % 75`i,25 yıldan az olanlara her tam yıl için % 1 eksiği, fazla olanlara da her tam yıl için % 1 fazlası üzerinden bağlanır. Fiili ve itibari hizmet toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır.Yıl kesirlerinin her ayı için emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarının % 1`inin 12` de biri emekli aylığına ayrıca eklenir. Bağlanacak aylıkların toplamı, emekli ve adi malullük aylıklarında emekli aylığı bağlanmasına esas aylıklarının % 100`ünü geçemez. Vazife malullüğü aylıkları hakkında bu tahdit uygulanmaz.

Madde 42 – (DeğiĢik: 29/11/1984 – KHK 243/48 md.) Cumhurbaşkanlığında bulunduktan sonra herhangi bir sebep ve suretle ayrılanlara veya bu makamlarda iken 39 uncu Maddenin (b) fıkrasında yazılı duruma girenlere, Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin yüzde kırkı emekli aylığı olarak bağlanır. Bu aylıklar ödendikçe faturası karşılığında Hazineden alınır.

Ek Madde 69 – (14/1/1988 – KHK – 311/6 md ile gelen Ek Madde hükmü olup Madde numarası teselsül ettirilmiĢtir.) Başbakanlık görevinde bulunduktan sonra herhangi bir sebeple bu görevden ayrılanların emekli aylıkları, bu Kanuna göre bağlanan en yüksek emekli aylığının % 75′ine yükseltilmek suretiyle ödenir.Başbakanlık görevini yürütmekte bulunanlara görevleri süresince bu yükseltme yapılmaz. Ancak, bu gibilere yeniden bağlanacak aylıklar eski aylıklarından az olamaz.

 

Ek Madde 19 – (8/7/1971 – 1425/2 md. ile gelen Ek 5 inci Madde hükmü olup Madde numarası teselsül ettirilmiĢtir.)

(DeğiĢik: 23/6/1983 – 2853/1 md.) Bu Kanuna göre bağlanacak emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıklarının alt sınırı, bu Kanuna bağlı gösterge tablosunun 14 üncü derecesinin 2 nci kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanacak emekli aylığıdır. Dul ve yetimlere ödenecek aylıklar, bu Maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan alt sınır aylığının; a) Dul ve yetim sayısı 3 ve daha fazla ise tamamından, b) Dul ve yetim sayısı 2 kişi ise % 90 ından,

c) Dul ve yetim sayısı 1 kişi ise % 80 inden, Az olamaz. Vazife malulü erlerle, bunların dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. Harp malullüğü zammı ayrıca nazara alınır.

 

(Ek fıkra: 21/4/2005 – 5335/3 md.) Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında yapılan sosyal güvenlik anlaşmaları gereğince bağlanan kısmî aylıklar için bu Madde hükümleri uygulanmaz.

Ek Madde 70 – (Ek :6/1/1992-KHK- 476/1 md.;DeğiĢik:13/6/1994 -KHK-546/3 md.) Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan ;

a) Memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarları ile, b) (DeğiĢik: 6/7/1995 – KHK – 562/14 md.) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en Yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının;

 

– Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240 ına,
– Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda % 200 üne,
– Ek göstergesi 6400 (dahil) – 7600 (hariç) arasında olanlarda % 180 ine,
– Ek göstergesi 4800 (dahil) – 6400 (hariç) arasında olanlarda % 150 sine,
– Ek göstergesi 3600 (dahil) – 4800 (hariç) arasında olanlarda % 130 una,
– Ek göstergesi 2200 (dahil) – 3600 (hariç) arasında olanlarda % 70 ine,
– Diğerlerinde % 40 ına, tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.
 

(DeğiĢik: 6/7/1995 – KHK – 562/14 md.) Birinci fıkradaki oranları, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırmaya, yukarıdaki ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Aylıklarını personel kanunlarına göre almayan Sandık iştirakçileri hakkında da,sınıfı,görev ve kadro unvanı, derecesi ve hizmet süresi esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi emsali gibi işlem yapılır. Bu tutarlar,bu Kanunun 41 inci Maddesinin (a) fıkrasına göre emekli,adi malullük, vazife malullüğü,dul ve yetim aylıklarının; ek 20 inci Maddesine göre de emeklilik ikramiyelerinin hesaplanmasına dahil edilir.